BCH quân sự xã
  • Phí Văn Điệp

    Chức vụ:Chỉ huy trưởng BCHQS xã

    SĐT: 0976524950

  • Phạm Trung

    Chức vụ:Phó Chỉ huy trưởng BCHQS xã

    SĐT: 0914315627