địa chính - xây dựng
  • Phạm Văn Chiến

    Chức vụ:Xây dựng, giao thông, CT

    SĐT: 0702287666

  • Phạm Quang Hậu

    Chức vụ:Địa chính, nông nghiệp, môi trường

    SĐT: