Ủy ban nhân dân
  • Lê Văn Điềm

    Chức vụ:Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0936648124

  • Phạm Mạnh Thiềm

    Chức vụ:Phó Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0912641693