Hội đồng nhân dân
  • Phạm Văn Khoa

    Chức vụ:Chủ tịch HĐND xã

    SĐT: 0986727557

  • Phạm Văn Nguyên

    Chức vụ:Phó Chủ tịch HĐND xã

    SĐT: 0975480441